Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Platné VZN obce

Dodatok č. 1 k VZN 2/2020 - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VZN 1/2020 - O dani z nehnuteľností

VZN 5/2020 - O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Smolinské

VZN 4/2020 - O podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Smolinské

VZN 3/2020 - O výške príspevkov rodičov a zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN 2/2020 - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 1/2020 - O dani z nehnuteľností

VZN 4/2019 - O výške príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov v Materskej škole a školskom klube

VZN 3/2019 - O výške príspevkov rodičov a zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN 2/2019 - O podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Smolinské

VZN 1/2019 - O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN 3/2018 - O predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a Trhový poriadok obce Smolinské 2018
VZN 2/2018 - O nájme nehnuteľností-budov a zariadenia v správe obce Smolinské 2018
VZN 1/2018 - O poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu obce Smolinské 2018

VZN 5/2017 - O umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Smolinské
VZN 4/2017 - O výške príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov v Materskej škole a školskom klube 2017
VZN 3/2017 - O určení mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 2017
VZN 2/2017 - O odpadoch 2017
VZN 1/2017 - O dani za užívanie verejného priestranstva 2017

VZN 1/2015 - O dani z nehnuteľností 2015
VZN 2/2015 - O miestnom poplatoku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2015
VZN 4/2015 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 2015

VZN 1/2013 - O o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne na území obce Smolinské 2013

VZN 6/2012 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne na území obce Smolinské2012
VZN 5/2012 - O výške príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov v Materskej škole a školskom klube 2012
VZN 4/2012 - O výške príspevkov rodičov a zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 2012
VZN 3/2012 - O prenájme budov a zariadení v správe a vlastníctve Obce Smolinské 2012
VZN 2/2012 - O dani za psa 2012

VZN 4/2011 - O komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch 2011
VZN 2/2011 - O prenájme budov a zariadenia v správe Obce 2011

VZN 5/2010 - O správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska v Obci Smolinské 2010
VZN 4/2010 - O vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 2010

VZN 4/2009 - Daň za nevýherné hracie prístroje 2009
VZN 5/2009 - Daň za predajné automaty 2009

VZN 5/2008 - O zásadách hospodárenia s majetkom obce 2008
VZN 6/2008 - POŽIARNY PORIADOK OBCE 2008

VZN 4/2007 - Vyhlásenie pamätihodností obce Smolinské 2007
VZN 5/2007 - O držaní psov 2007

VZN 9/2006 - Udržiavanie čistoty 2006
VZN 11/2006 - Opatrovateľská služba 2006
VZN 12/2006 - O spôsobe opravného prostriedku proti rozhodnutiu riaditeľky ZŠ s MŠ 2006

VZN 4/2004 - Určenie školského obvodu obce Smolinské 2004

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám