Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Stavebný úrad

- Správne poplatky
- Stavebný dozor drobnej stavby
- Žiadosť o povolení zmeny v užívaní stavby
- Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
- Ohlásenie drobnej stavby podľa §57 zák.č. 50/1976 Zb. v znení noviel/Stavebný zákon/ a §5 vyhl.
    č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stav. zákona
- Ohlásenie stavebných úprav podľa §57 zák.č. 50/1976 Zb. v znení noviel/Stavebný zákon/ a §6 vyhl.
    č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stav. zákona
- Ohlásenie udržiavacích prác podľa §57 zák.č. 50/1976 Zb. v znení noviel/Stavebný zákon/ a §6 vyhl.
    č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stav. zákona
- Oznámenie o výrube dreviny v zmysle § 47 ods.3) zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
    pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku
- Žiadosť o rozkopávkové povolenie
- Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávkové povolenie
- Písomný záväzok
- Žiadosť o uzávierku miestnej komunikácie
- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
- Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
- Žiadosť o povolenie informačného(reklamného, propagačného) zariadenia
- Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
- Žiadosť o povolenie zriadiť vjazd na miestnu komunikáciu
- Žiadosť o stavebné povolenie stavby
- Žiadosť o určenie dočasného dopravného značenia
- Žiadosť o určenie trvalého dopravného značenia
- Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
- Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3) zák.č. 543/2002 Z.z.
    o ochrane prírody a krajiny
- Žiadosť o pridelenie s.č
- Žiadosť o zrušenie s.č
- Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám