Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

Zámery obce

25.11.2019 - Prenájom nehnuteľného majetku obce - Zámer
03.04.2019 - Zámena časti pozemkov: diel č. 6 z parc.č. 481/3, vo výmere 23m2, diel 7 z parc.č. 481/6 vo výmere 2m2, vo vlastníctve Obce Smolinské za diel č. 5 z parc.č. 507/4 vo výmere 21m2, vytvorené „Geometrickým plánom č. 007/2019 - Zámer
04.11.2018 - Odpredanie pozemku p.č. 2002, o výmere 6 m2, zast. plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2403, pre k.ú. Smolinské - Zámer
05.09.2018 - Odpredanie pozemkov a to : p.č. 354/1, vo výmere 44 m2 a p.č. 354/2, vo výmere 6 m2- Zámer
05.09.2018 - Odpredanie pozemku a to : p.č. 754/2, vo výmere 546 m2 - Zámer
06.06.2018 - Odpredanie pozemkov a to : p.č. 896/2, vo výmere 963 m2, zast. plochy a nádvoria, 895/37 o výmere 346 m2, orná pôda, 896/3 o výmere 102m2, zastavané plochy a nádvoria, 896/4 o výmere 56 m2, zastavané plochy a nádvoria a 896/20 o výmere 3m2, zastavené plochy a nádvoria, celkom o výmere 1470 m2 - Zámer
01.03.2017 - Odpredanie parcely č. 570/38, o výmere 43m2 - Zámer
23.03.2015 - Odkúpenie budovy „bývalej Pošty“ - Zámer
15.12.2014 - Odkúpenie rodinného domu s.č. 189 - Zámer
29.09.2014 - Odpredaj a odkúpenie pozemku parcela č. 682/5, diel 9 - Zámer
13.04.2014 - Odpredaj a odkúpenie pozemku parcela č. 682/2 - Zámer

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám