Platné VZN obce

  • Vytlačiť

Dodatok č. 1 k VZN 2/2020 - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VZN 1/2020 - O dani z nehnuteľností

VZN 5/2020 - O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Smolinské

VZN 4/2020 - O podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Smolinské

VZN 3/2020 - O výške príspevkov rodičov a zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN 2/2020 - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 1/2020 - O dani z nehnuteľností

VZN 4/2019 - O výške príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov v Materskej škole a školskom klube

VZN 3/2019 - O výške príspevkov rodičov a zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

VZN 2/2019 - O podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Smolinské

VZN 1/2019 - O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN 3/2018 - O predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a Trhový poriadok obce Smolinské 2018
VZN 2/2018 - O nájme nehnuteľností-budov a zariadenia v správe obce Smolinské 2018
VZN 1/2018 - O poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu obce Smolinské 2018

VZN 5/2017 - O umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Smolinské
VZN 4/2017 - O výške príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov v Materskej škole a školskom klube 2017
VZN 3/2017 - O určení mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 2017
VZN 2/2017 - O odpadoch 2017
VZN 1/2017 - O dani za užívanie verejného priestranstva 2017

VZN 1/2015 - O dani z nehnuteľností 2015
VZN 2/2015 - O miestnom poplatoku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2015
VZN 4/2015 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 2015

VZN 1/2013 - O o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne na území obce Smolinské 2013

VZN 6/2012 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne na území obce Smolinské2012
VZN 5/2012 - O výške príspevkov rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov v Materskej škole a školskom klube 2012
VZN 4/2012 - O výške príspevkov rodičov a zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 2012
VZN 3/2012 - O prenájme budov a zariadení v správe a vlastníctve Obce Smolinské 2012
VZN 2/2012 - O dani za psa 2012

VZN 4/2011 - O komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch 2011
VZN 2/2011 - O prenájme budov a zariadenia v správe Obce 2011

VZN 5/2010 - O správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska v Obci Smolinské 2010
VZN 4/2010 - O vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 2010

VZN 4/2009 - Daň za nevýherné hracie prístroje 2009
VZN 5/2009 - Daň za predajné automaty 2009

VZN 5/2008 - O zásadách hospodárenia s majetkom obce 2008
VZN 6/2008 - POŽIARNY PORIADOK OBCE 2008

VZN 4/2007 - Vyhlásenie pamätihodností obce Smolinské 2007
VZN 5/2007 - O držaní psov 2007

VZN 9/2006 - Udržiavanie čistoty 2006
VZN 11/2006 - Opatrovateľská služba 2006
VZN 12/2006 - O spôsobe opravného prostriedku proti rozhodnutiu riaditeľky ZŠ s MŠ 2006

VZN 4/2004 - Určenie školského obvodu obce Smolinské 2004